سیون

سیون

کمپانی‌ سیوون‌‌ کره‌ جنوبی‌ در‌ نوامبر‌ سال 2008‌ برای‌ تقویت‌ صنعت‌ پزشکی‌ تاسیس‌ شد‌ و‌ از‌ زمان‌ تاسیس‌ بیشترین‌ رویکرد‌ا ین‌ کمپانی‌ در‌ محور‌ زندگی‌ سالم‌

برای‌ مشتریان‌ خود‌ بوده‌ است‌، شرکت‌ پارت‌ ایمن‌ طب‌ با‌ مجوز‌ رسمی‌ از ‎‌وزارت‌ بهداشت‌ نماینده‌ انحصاری‌ کیت‌  های‌ پی‌آر‌ پی‌ از‌ این‌ کمپانی‌ می‌باشد.

سیون

محصولات