SW-PRP

کیت‌پی‌آر‌پی‌محصولی‌ازکمپانی‌سیوون‌می‌باشدوازویژگی‌های‌زیربرخوردار‌ است:
  1. روش‌کار‌آسان‌و‌دقت‌بالا‌در‌جداسازی‌پلاکت‌ها
  2. روشی‌مناسب‌برای‌درمان‌و‌قیمت‌مناسب‌در‌مقابل‌هزینه‌های‌دارو‌و‌فیزیوتراپی
  3. روشی‌بی‌خطرو‌بدون‌حساسیت
  4. کل‌فرایند‌در‌مسیر‌کاملا‌بسته‌بدون‌دخالت‌عوامل‌عفونت رانجام‌میشود
SW-PRP

ثبت سفارش SW-PRP