چسب OCT

ویژگی‌های‌چسبOCT:

  1. مناسب‌برای‌دمای‌20-تا30-
  2. انجمادسریع
  3. وضوح‌وویسکوزیته‌بالا
  4. به‌حداقل‌رساندن‌تغییر‌شکل‌وتخریب‌بافت‌درانجمادوبرش
  5. دارای‌گواهینامهCEوتائیدیه‌وزارت‌بهداشت

جهت‌کسب‌اطلاعات‌بیشتربه‌سایت‌سل‌پت‌مراجعه‌کنید.

چسب OCT

ثبت سفارش چسب OCT