چسب DPX

ویژگی‌های‌چسب‌سیتولوژی‌DPX:

  1. کمترین‌تغییر‌در‌طول‌زمان
  2. طبیعی‌بدون‌رنگ
  3. چسبندگی‌سریع
  4. فرمول‌موردتائیدپاتولوژیست‌های‌انگلستان‌وآمریکا
  5. پایداری‌طولانی‌بدون‌تورم‌بین‌لام‌ولامل
  6. درحجم‌های‌متنوع
  7. دارای‌گواهینامهCEوتائیدیه‌وزارت‌بهداشت

جهت‌کسب‌اطلاعات‌بیشتر‌به‌سایت‌سل‌پت‌مراجعه‌کنید.

چسب DPX

ثبت سفارش چسب DPX