هلدر160

ویژگی‌های‌هلدر 160:

  1. جنس‌بدنه‌هلدرSKD11(فولادکربن‌دارضدزنگ)می‌باشد.
  2. اسم تمام هلدرهابرگرفته‌ازطول‌محصول‌به‌میلیمترمی‌باشد.
  3. مقاومت‌بالادربرابرسایش،خوردگی،تغییرفیزیکی‌پس‌ازعملیات‌حرارتی.
  4. ظرافت‌درساخت،سبکی،فناوری‌بالاوپروسه‌تولیدفوق‌العاده‌خاص‌به‌صورتSKDاز کشورژاپن برمنحصربه‌فردبودن‌محصول‌می افزاید.
  5. این‌نوع‌محصول،از پرمصرف‌ترین‌هلدرهابرای‌تمامی‌دستگاه‌های‌میکروتوم‌به‌حساب‌می‌آید.
  6. تیغ میکروتوم مورداستفاده‌برروی‌این‌هلدرS35می‌باشد.
  7. درکنارمحصول،یک‌عددآچارباتعدادی‌پیچ‌ضدسایش‌فولادی‌قراردارد.

هلدر160

ثبت سفارش هلدر160