دستگاه میکروتوم CUT 4060

 .مراجعه نمائید http://www.micro-tec.de جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت 

دستگاه میکروتوم CUT 4060

ثبت سفارش دستگاه میکروتوم CUT 4060