سیتولوژی چیست؟سیتولوژی شاخه ای از پاتولوژی است

سیتولوژی شاخه ای از پاتولوژی است که به بررسی و تشخیص بیماری ها در سطح سلولی می پردازد. از بررسی های سیتولوژی می توان در تشخیص انواع سرطان ها و همچنین بیماری های التهابی و عفونی استفاده کرد. آزمایش سیتولوژی عموماً بر روی نمونه سلول های آزاد و یا قسمتی از بافت انجام می شود.
آزمایش سیتوپاتولوژی اغلب با نام تست اسمیر نیز شناخته می شوند چرا که در آن تشخیص اغلب با استفاده ازتهیه ی گسترشی از سلول های مورد نظر بر روی لام (اسمیر) و بررسی میکروسکوپی آن انجام می گیرد.
از جمله زیر شاخه های پاتولوژی جراحی (آناتومیکال) سیتوپاتولوژی می باشد. همان طوری که گفته شد به مطالعه و تشخیص بیماری ها در حد سلول می پردازد و اغلب در جهت تشخیص سرطان ها بکار می رود و همچنین به تشخیص بیماری های عفونی و التهابی کمک می کند. همچنین ضایعات تیروئید و بیماری های درگیر کننده مایعات استریل بدن (پرده جنب، پرده صفاق یا شکمی، مایع مغزی نخاعی) و ضایعات سایر ارگان ها را شناسایی می کند .این آزمایش عمدتاً روی نمونه های سلولیِ بدست آمده یا قطعات بافتی صورت می گیرد (بر خلاف پاتولوژی که به مطالعه کل بافت می پردازد) به تست های سیتولوژی، اسمیر گفته می شود، زیرا نمونه روی اسلاید های شیشه ای تهیه می شود.

سیتوپاتولوژی (سلول شناسی) برای بررسی سیتولوژی نمونه های بیماران را به روش های زیر می توان به دست آورد:

 Exfoliative Cytology: (برداشتن سلولهای ریخته شده) در این روش نمونه های سلولی ریخته شده بررسی می شود و از هیچ ابزاری برای تهیه نمونه استفاده نمی شود. مثل اسمیر واژن ( پاپ اسمیر)، خلط، ادرار، مخاط دهان و مایعات بدن.
  Abrative Cytology:  عبارت است از بررسی سیتولوژی سلولهای برداشت شده با کمک تماس، کشیدن و یا خراشیدن . که برای این منظور از ابزار خاصی استفاده می شود. مثل اسمیر سرویکس (دهانه رحم)
 Washing or Lavage Technique: عبارت است از تهیه نمونه از بیمار توسط شستشو با مایع مثل تزریق مایع به داخل ریه ها و برداشت نمونه یا تزریق مایع به داخل حناق (شکم) یا مثانه و تهیه نمونه
 Aspirating Cytology: عبارت است از تهیه نمونه با استفاده از سوزن باریک و میکدن توسط سرنگ.
Intraopertive Cytology:  عبارت است از بررسی نمونه های سیتولوژی حاصل از جمع آوری حین عمل جراحی.

سیتولوژی چیست؟سیتولوژی شاخه ای از پاتولوژی است