جلسه كميته مشترك بازرگاني ايران و ژاپن

ارائه گزارش رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن از سفر به ژاپن و بازدیدهای پیرامون آن در جلسه روز شنبه هفتم فروردین ماه کمیته با اعضا

 

          

          

جلسه كميته مشترك بازرگاني ايران و ژاپن