پارافین مخصوص پاتولوژی

ویژگی‌های‌پارافین‌تخصصی:

  1. نقطه‌پلاستیسیته‌مناسب(برش‌پیوسته‌و‌بدون‌چین)
  2. گذشتن‌از‌التر‌فیلتر‌های‌تصفیه‌کننده
  3. قابلیت‌انجمادوذوب‌چندباره
  4. شفافیت‌بسیارزیادبدون‌نیاز‌به‌افزودنی‌ها
  5. دارای‌گواهینامهCEوتائیدیه‌وزارت‌بهداشت

جهت‌کسب‌اطلاعات‌بیشتربه‌سایت‌سل‌پت‌مراجعه‌کنید.

پارافین مخصوص پاتولوژی

ثبت سفارش پارافین مخصوص پاتولوژی