سبد بافت

ویژگی‌های‌سبدبافت:

  1. مقاوم‌دربرابرموادشیمیایی
  2. 13درصدافزایش‌آبگیری‌وآبدهی(افزایش‌جریان‌مایع)
  3. قابلیت‌استفاده‌دردستگاه‌های‌چاپ‌خودکار
  4. تزریق‌پیشرفته‌واستفاده‌ازپلاستیک‌بهداشتی
  5. تنوع‌دررنگ، انواع‌بدون‌درب‌ودرب‌دار پلاستیکی‌یافلزی
  6. دارای‌گواهینامهCEوتائیدیه‌وزارت‌بهداشت

جهت‌کسب‌اطلاعات‌بیشتربه‌سایت‌سل‌پت‌مراجعه‌کنید.

سبد بافت

ثبت سفارش سبد بافت