تیغ C35

تیغ‌میکروتوم‌یکبارمصرف‌C35محصولی‌ازکمپانی‌فدرمی‌باشدوازویژگی‌های‌زیربرخوردار‌ است:

  1. جنس‌بدنه‌ازفولادضدزنگ‌ساخته‌شده‌است.
  2. برای‌برش‌تمامی‌بافت‌مورد‌استفاده‌قرار‌می‌گیرد.
  3. بسیارتیزوعمرطولانی‌دارد.
  4. زاویه‌لبه‌تیغ35درجه‌می‌باشد.
  5. دردستگاه‌فروزن‌قابل‌استفاده‌است.
  6. دربسته‌های20عددی‌می‌باشد.
  7. تمام‌بسته‌بندی‌هادارای‌هولوگراموبه‌صورت‌پلمپ‌شده‌ارائه‌می‌گردد.

تیغ C35

ثبت سفارش تیغ C35